Razstava 3D fotografij »9. MAJ 1945«


Fotografske podobe konca druge svetovne vojne iz fototeke Muzeja novejše zgodovine Slovenije

Podobe vojnega nasilja so integralni del vizualne pokrajine in imaginarija sodobnega človeka. Zaradi tega nas le še redkokatera podoba vojne gane. Medtem ko poslušamo pričevanja ljudi, ki so pred več kot sedemdesetimi leti živeli v strahu za svoje življenje, se morda premalo zavedamo, da je vojna tudi danes realnost številnih prebivalcev sveta. Realnost in totalnost vojne nam je zlezla pod kožo, tudi če ne občutimo njenih neposrednih posledic. Znašli smo se v snu otopelosti. Zakaj torej ustvarjamo razstavo o koncu vojne?

Naslov razstave 9. maj 1945 je izbran zaradi svojega simbolnega pomena. Ne toliko zato, ker bi želeli preko njega ovrednotiti različne interpretacije, kot na primer praznovanje »dneva zmage« v nekdanji Jugoslaviji in današnjo reinterpretacijo dneva kot »dneva Evrope«, temveč zato, ker pomeni prelomnico v zgodovini človeštva, ko se je zaključila ena izmed največjih morij 20. stoletja. Predstavlja hkrati trenutek sesutja obstoječih družbenih odnosov in trenutek začetka vzpostavljanja novih. 9. maj 1945 lahko interpretiramo v smislu antropološkega koncepta obreda prehoda, ki ga označuje posebno liminalno stanje, saj so se na ta dan mešala občutja sreče ob koncu grozot z občutki strahu in negotovosti pred vprašanji prihodnosti.


Podobe, ki jih ponujamo na ogled, so izbrane iz fotografskih zbirk fototeke Muzeja novejše zgodovine Slovenije, v kateri hranimo več kot 2 milijona fotografij in negativov. Od tega je bilo nekaj več kot 1.600 podob posnetih v začetku maja 1945, ko so zavezniške britanske, ameriške in sovjetske sile skupaj z jugoslovansko vojsko prisilile k vdaji vojsko nacistične Nemčije. Tokratni izbor osmih podob predstavljamo kot anaglifne slike, ki ob pogledu skozi rdeče-modra očala pred nami oživijo kot 3D podobe. Menimo, da v sedanjem času potrebujemo podobe, predmete in pričevanja, tako kot potrebujemo muzeje, da nas zdramijo in ozavestijo svet, ki je minil, da bi lahko spremenili svoj odnos do sedanjosti in prihodnosti. Gledalca bi radi za trenutek postavili v čas 9. maja 1945 in ga soočili s trenutkom konca vojne. Želimo si, da bi se gledalec ob tem zbudil iz otopelega sna, v katerem so podobe vojn in nasilja samoumevne. Želimo ga soočiti s trenutkom, ko se vojna konča in v katerem je čas za premislek o drugačnem svetu.


Razstava je bila na ogled v preddverju viteške dvorane Muzeja novejše zgodovine Slovenije med 7. majem in 5. julijem 2015


Avtorica razstave in besedil / Author of the exhibition and text dr. Urša Valič
Digitalna obdelava fotografij / Image processing Sarah Poženel, Sašo Kovačič,
3D konverzije / 3D-conversion Benjamin Rančič
Lektoriranje slovenskih besedil Katarina Nahtigal
Prevod povzetka v angleščino / Translation Jana Kostelec
Celostna podoba razstave in kataloga / Design Mojca Turk
Postavitev razstave / Technical assistance Nino Gavran, Aleš Žgajnar
Odnosi z javnostmi Irena Ribič, Peter Bezeg
Pedagoški oddelek Nataša Robežnik

Kontaktna oseba v primeru gostovanja: Dr. Urša ValičMAY 9TH 1945

Photographic images from the end of the Second World War from the photograph collection

of the National Museum of Contemporary History

Images of the violence of war are an integral part of the visual landscape and imaginary of modern man. Only a few images of war can touch us. Listening to the testimony of people who lived in fear for their lives over seventy years ago, we may not be sufficiently aware that nowadays war is the reality of many people in the world. We have become accustomed to the reality and the totality of war, even if we do not feel its direct consequences. Thus we find ourselves in a dream of apathy. So why create an exhibition about a war’s end?

The title of the exhibition, May 9th 1945, was chosen because of its symbolic meaning. We did not so much want to evaluate the celebration of Victory Day in the former Yugoslavia, or today’s reinterpretation of that day as Europe Day, but rather commemorate a turning point in the history of mankind: the end of the greatest slaughter of the 20th century. The moment represents both the moment when existing social relations collapsed and the moment when new social relations were created. May 9th 1945 can be interpreted in terms of an anthropological concept: the “rite of passage,” marked by a special, liminal state. On that day, feelings of happiness that the horrors of war had come to an end mixed with feelings of fear and uncertainty about the future.

The images on display were selected from the photograph collection of the National Museum of Contemporary History, which houses more than 2 million photographs and negatives. More than 1,600 of those images were taken in early May 1945, when the allied British, American and Soviet forces, together with the Yugoslav army, forced Nazi Germany to surrender. The (8) selected images are presented as anaglyph images, which appear as 3D images when viewed through red-blue glasses. We believe that today we need not only museums, but images, objects and personal stories to wake us and make us aware of the bygone world, so that we can change our attitude towards the present and the future. We would like to transport visitors back to the time of May 9th 1945 just for one moment, and confront them with the moment when the war ended. We want you to wake from the numb dream in which the images of war and violence have become commonplace, and thus normal. We want to remind visitors of the moment when the war ended, when it was time to think about a different world.

%d bloggers like this: